V hodinách angličtiny se žáci jazykové třídy seznamují zábavnou formou se základní slovní zásobou, učí se tvořit jednoduché věty a porozumět pokynům vyučujícího.

Časová dotace jsou 2 hodiny anglického jazyka a 1 hodina nepovinného předmětu jazyková přípravka týdně. 

Jazyková přípravka probíhá pod vedením rodilého mluvčího, který s žáky procvičuje slovní zásobu především formou písniček a říkanek.

Žáci jsou rozděleni do dvou skupin a výuka probíhá v jazykoherně nebo kmenové učebně.

    

     

  

     

     

 

Collin za námi chodí do jazykové přípravky. Pochází z Anglie. Hodiny s Collinem nás moc baví - hrajeme si, zpíváme, procvičujeme správnou anglickou výslovnost.

     další fotografie   

Nahoru